Band 501

Skupina za žur, poroke in druge priložnosti ...

Splošni pogoji

 

Splošni pogoji izvedbe nastopa

1. člen

Agencija 501, Darjan Pakiž s.p., Lepovče 23, 1310 Ribnica (od tu dalje imen. IZVAJALEC) za katerega nastopa kot pooblaščenec za sklepanje poslov Darjan Pakiž (od tu dalje imen. POOBLAŠČENEC) opravil glasbeni nastop po predhodnem dogovoru z organizatorjem na dogovorjenem kraju in ob dogovorjenem času. Tonska vaja se uskladi z organizatorjem.

2. člen

Naročnik je dolžan izvajalcu zagotoviti hrano, pijačo ter mu omogočiti zaseben prostor (sobo) v bližini kraja nastopa, kjer se bo naročnik lahko v miru pripravil na nastop.

Naročnik je dolžan poskrbeti za varnost izvajalca in izvajalčeve glasbene in druge opreme. Naročnik je odgovoren  za primer poškodovanja glasbene opreme zaradi neprimernega prostora oz. zaradi povzročitve škode s strani naročnikovih gostov. Prav tako odgovarja izvajalcu v primeru kraje glasbene opreme.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedel svoj nastop kvalitetno, v skladu s svojim programom, ki ga običajno izvaja na tovrstnih dogodkih.

4. člen

Nastop se šteje za potrjen in pogodba se šteje za sklenjeno, ko začne naročnik izvajati oglaševalske aktivnosti za dogodek ali ko na mail izvajalcu potrdi nastop ali ustno dogovori nastop z izvajalcem ali ko podpiše pogodbo z izvajalcem. S tem trenutkom nastane naročnikova obveznost plačila are v višini 200 €.

5. člen

V kolikor naročnik odpove to pogodbo najmanj 60 dni pred datumom izvedbe nastopa, izvajalec predplačilo v celoti vrne naročniku. V primeru da naročnik odpove pogodbo najmanj 30 dni pred datumom izvedbe nastopa, izvajalec naročniku vrne 50% zneska predplačila. V kolikor pa naročnik pogodbo odpove v manj kot 30 dneh od izvedbe nastopa, izvajalec obdrži celoten znesek predplačila. Izvajalec mora vrniti predplačilo v roku 3 delovnih dni, ko naročnik odpove nastop.

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na ta dan opravil nastop, kljub morebitni bolezni in drugim nepredvidenim dogodkom. Izjemni opravičeni razlogi, zaradi katerih izvajalec ne bi mogel opraviti nastopa so: smrt v družini, prometna nesreča s hujšimi poškodbami, hujša bolezen, višja sila. V tem primeru izvajalec zagotovi naročniku drugega primernega izvajalca in za to pridobi soglasje naročnika

7. člen

Izvajalec se prav tako obvezuje, da bo prispel na kraj dogodka pravočasno, pravočasno opravil tonsko vajo in izvedel nastop v skladu s terminskim planom, ki ga ustno prej dogovorita naročnik in izvajalec.

8. člen

Ti pogoji veljajo od objave na spletni strani in do preklica s strani izvajalca za vse potencialne naročnike.

 

 

V Ribnici, 10.1.2015

Comments are closed.